Условия за доставка

Общи условия за доставка

 
С извършване на поръчка, клиентът се съгласява безусловно със всички долуописани условия:
1.Общи положения
1.1.Тези условия са приложими за всяка поръчка направена от Компанията. Нашите доставки, услуги и оферти се извършват на базата на изложените по-долу условия. Те са валидни и за всичките ни предстоящи търговски взаимоотношения, дори и да не бъдат договорени изрично още веднъж.
1.2. Най-късно с приемането на стоката или услугата от страна на купувача тези условия се смятат за приети. По този начин отказ от тези условия от страна на купувача поради несъвпадане с неговите търговски условия е невалиден. Отклонения от тези условия стават валидни само с нашето писмено потвърждение.  Други условия са задължителни за нас само в случаите, когато писмено са потвърдени от нас.
1.3. Устни уговорки преди и по време на сключване на договора се нуждаят от писмено потвърждение, за да са валидни.
1.4. Нашите оферти са незадължителни. Предварителната калкулация на цените не е обвързваща.
1.5. Изчисленията се правят на базата на валидните в момента на доставката цени, които са били известни на страните. В цената не е включен данък върху добавената стойност (ДДС).
2. Офериране и Доставка
2.1. Нашите оферти, в случай че изрично не е упоменато друго, са необвързващи. Мострите и пробите са необвързващи рамкови данни. Договорите придобиват обвързващ характер едва след нашето писмено потвърждение на заявката или чрез нашата доставка, като в този случай фактурата замества потвърждението на заявката. Нашите устни и писмени технически консултации са необвързващи - също и по отношение на защита на правата на трети лица - и не освобождават клиента от задължението за проверка на нашите продукти по отношение на тяхната целесъобразност за дадения метод или цел. Техническите спецификации, изпратени заедно с офертите представляват неразделна част от тях. В случай на несъответствие между съдържание на изпратените оферти и приложените към тях спецификации и/или чертежи, било то поради техническа грешка или субективен избор на доставчика, за валидни с преимущество се считат техническите спецификации, изпратени в приложение в писмен вид. При липса на писмени възражения от клиента относно несъвпадение на оферираната стока с търсената такава, получени преди изпращане на поръчка от последния или извършване на плащане по офертата се счита, че има пълно съответствие на оферираната стока с търсената от клиента стока. Единствено клиентът е отговорен да провери дали има пълно съответствие между търсения от него продукт и оферирания такъв, въз основа на офертата и приложените продуктови листи и спецификации към нея.
2.2. Сроковете за доставка, предварително посочени в офертата или в последващата поръчка са необвързващи и не са твърди, а  ориентировъчни, освен ако изрично не са регламентирани чрез подписване на отделен договор.
Всеки срок за доставка на продукти, визиран в настоящите общи условия или съгласно допълнителен договор или конкретна поръчка за доставка (ако са налице такива), ще се счита само за приблизителен (ориентировъчен). Компанията се задължава да полага необходимите усилия за спазването на срока на доставка, но няма да носи отговорност за забава на доставката по причини, за които няма вина, в т.ч. за забава по вина на превозвачи, държавни или местни органи на власт или други трети лица, както и поради метеорологични или пътно-транспортни проблеми или други причини, които имат пряко или косвено отношение към доставката.
 
Горепосочените срокове за доставка се пресмятат от момента на пълното договорено плащане на стоката от страна на Купувача и получаване от страна на Компанията пълната необходима техническа документация, необходима за изпълнението на поръчката. Сроковете за доставка не започват да текат преди изпълнение на съществуващи съвместни задължения от страна на клиента, най-вече набавянето на документи или извършването на уговорено плащане. 
 
При неспазване на писмено договорените срокове за доставка купувачът има право да даде нов разумен подходящ срок за изпълнение на доставката. 
 
Горепосоченият разумен срок трябва да бъде писмено договорен и взаимно одобрен от Компанията и купувача, а след безрезултатно изтичане и на този допълнителен срок, купувачът има право да прекрати договора за доставка. Понятието “разумен срок" зависи от ситуацията, включително и от това какъв тип са стоките, които са заявени, условията на търговията и дали закъснението се дължи на обстоятелства извън контрола на търговеца.
 
Претенции за обезщетение от страна на купувача за забавяне са недопустими, освен ако не става въпрос за умисъл или груба небрежност от страна на Компанията, като същата следва да бъде доказана по съдебен ред.
 
2.3. Форсмажорни обстоятелства и други събития, извън нашата компетенция, които могат да поставят под въпрос безпрепятственото извършване на поръчката, особено забавяне на доставката от страна на нашия снабдител, смущения в производството или транспорта, работнически стачки, недостиг на материали и енергия, мерки на държавни институции като ограничения на вноса и износа, ни дават право да удължим съответно срока на доставка, или, доколкото изброените събития сериозно застрашават изпълнението на поръчката или го правят невъзможно, ни дава право да се откажем частично или напълно от поръчката, без да дължим неустойка на клиента.
2.4. Частични доставки и съответни заплащания са допустими само в установените размери, и след изрично писмено потвърждение от нас.
3. Експедиция
3.1. Ако не е договорено друго, експедицията се извършва за сметка и на отговорността на клиента от място, предварително договорено с КомпаниятаНезависимо от това, че доставката може да бъде организирана от Компанията, Компанията не дължи сумата за извършване на доставката на спедитора, като единствено купувачът е в договорни отношения с горепосочения.
3.2. Ние не поемаме отговорност за най-евтина експедиция.
3.3. Транспортна застраховка се сключва само по указание и за сметка на клиента.
3.4. Преминаване на риска. Рискът от погиване на стоката преминава от Компанията към купувача с предаването на стоката на спедитора, но не по-късно от момента на получаването на стоката  в склада на спедитора, ако не е договорено друго.
4. Възражения и рекламации. Връщане на стока.
4.1. Възражения относно непълна и неправилна доставка или рекламация на явни дефекти трябва да се направят в писмена форма незабавно, най-късно до 15 дни след получаване на стоката. Меродавна е датата на постъпването на възражението при нас. Заедно с възражението следва да се изпратят и лепенките върху кашоните, етикетите за съдържание и контролните листове към съответната доставка. За други дефекти се съобщава писмено веднага след откриването им. Рекламации, отнасящи се до повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа на протокол за рекламация, изготвен от куриерската фирма при получаване на стоката и в присъствието на клиента.
4.2. При ненавременно съобщаване на възраженията или рекламациите се изключват претенциите за гаранция.
4.3. При изработка на нестандартни детайли и материали, специално поръчани и/или изработени конкретно според нуждите и размерите на клиента и без възможност да бъдат използвани или продадени на друг клиент отново поради спецификата и уникалността на конкретните клиентски параметри, няма възможност за замяна или рекламация. Клиентът е отговорен за правилния си избор на материал и за точността на предоставената информация за изработка.
4.4. Използвайки нашата форма за обратна връзка в страница Контакти, трябва да опишете, че желаете да върнете даден артикул (или всички артикули) от поръчката имайки предвид следните стъпки и условия:
 • посочете номера на Вашата поръчка, описан във фактурата ви.
 • посочете причина за връщане
 • посочете, че желаете възстановяване на сумата от наша страна
 • В случай на замяна или отказ от поръчката, клиентът заплаща куриерските услуги. 
 • Важно! В случай, че върнете пратка след преглед при куриера, то стойността на куриерските услуги и в двете посоки ще бъде за Ваша сметка.
 • Важно! Не приемаме обратно пратки изпратени с наложен платеж, както и пратки изпратени за наша сметка. Стойността на продуктите ще Ви бъде възстановена след като получим върнатите стоки, а в случай на рекламация и след като тя бъде уважена ще Ви бъдат възстановени и куриерските разходи.
 • След като получим обратно върнатата от Вас стока, ние ще възстановим сумата в срок от 7 (седем) дни, като начина на получаване на сумата ще бъде уточнен с клиента. Вариантите за възтановяване на суми са следните: по банков път в сметка посочена в мейл изпратен от клиента през мейла, с който е регистрирана заявката за съответната стока; като пощенски паричен превод в посочен от Вас офис на куриерска фирма – моля имайте предвид, че за получаването на пощенския паричен превод в офиса на куриера ще Ви изискат Лична Карта.
 • При замяна или връщане на стоки трябва да се съблюдават следните изисквания:
  • Стоките да НЕ са използвани;
  • Стоките да НЕ са с нарушена цялостна опаковка;
  • Стоките да НЕ са със скъсани или липсващи етикети и/или аксесоари;
  • Стоките да НЕ са със замърсявания;
 • Ако върнат от клиент артикул не отговаря на горните изисквания, си запазваме правото да върнем стоката на клиента без предупреждение! ​Важно! Ако върнат от Клиент продукт е в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, то ние си запазваме правото да изискаме такса от Клиента за привеждането на продукта в началния му вид (ако е възможно) или за да покрием разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка. В случай, че не е съгласен с това условия ние можем да доставим продукта обратно на Клиента, за негова сметка. Когато при връщане на продукти,  се забелязват следи от ползване, износване, драскотини, охлузвания, липса на аксесоари или части от продукта, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите. Стоките трябва да бъдат върнати в оригиналната им опаковка, в която са били получени;

5. Гаранция
5.1. Ние даваме гаранция за изрично обезпечени свойства и безупречност в съответствие с нивото на техниката. Промени в конструкцията или изпълнението, които ние сме предприели преди доставката на поръчката общо за стоката, не дават право за повдигане на възражение.
5.2. Срок на гаранция
5.2.1. Срокът на гаранция за наши изделия е съгласно договорения в приетата от клиента оферта, но се ограничава в следните случаи:
а) при фланцеви гарнитури - носи се гаранционна отговорност единствено за материалите, но не и за монтажа им.
5.3. Гаранционният срок започва 
а)при всички изделия с изпращането на стоката на нашия клиент, т.е. в момента в който стоката е напуснала офиса ни, а в останалите случаи - след монтажа, когато това е изрично посочено в приетата оферта.
в)във всички случаи обаче най-късно 6 месеца след изпращането на стоката на нашите клиенти.
5.4.Вид на гаранцията
а) гаранцията касае по наш избор поправка или замяна на рекламираното изделие. Подменените части остават наша собственост.
б) рекламираното изделие се изпраща за поправка до нас или до най-близкия сервиз, упълномощен от нас да поддържа съответната продуктна група. Разноските за най-евтин транспорт до там и обратно са за наша сметка в случаите, в които е уважена рекламацията. В останалите случаи важи т. 3.
5.5. Иск за промяна или отпадане на поръчката не се уважава, освен ако ние не сме в състояние да отстраним повредата - дори и чрез съответни изменения на дефектния продукт - или да заменим цялото изделие, или когато подобрението или замяната се считат за невъзможни.
5.6. Задължението за изпълнение на гаранцията отпада, ако доставеният предмет е променян от трета страна чрез монтаж на части с чужд произход, освен ако повредата не е в причинно-следствена връзка с промяната. То отпада и в случаите, когато не са следвани указанията за монтаж и работа с продукта.
5.7. От гаранцията се изключват естественото износване и повреда поради нецелесъобразна употреба. Ние не носим отговорността най-вече за промени на състоянието или на работата на нашето изделие поради несъобразено складиране, както и поради климатични или други въздействия. Гаранцията не покрива дефекти, основаващи се на конструкционни грешки или на грешен избор от страна на клиента на непригоден за него материал, както и когато клиентът въпреки нашите предварителни указания е променил конструкцията или материала.
5.8. След поправката или подмяната гаранционният срок не се възобновява.
6. Запазени права
6.1. За искове, произтичащи от нарушаване на запазени и авторски права, ние поемаме отговорността само в случаите, когато запазеното или авторското право не са или не са били собственост на клиента или на някое непосредствено принадлежащо му предприятие, или такова, принадлежащо му посредством многократно капиталово участие или участие с право на глас, като клиентът незабавно ни уведоми за станалите му известни рискове за нарушаване и (мними) случаи на нарушаване и ни предостави по наше искане - доколкото това е възможно - воденето на съдебните спорове (също и извън съда) и при запазените права е публикувано поне едно запазено право от видовете запазени права или от Европейската служба за патенти, или в една от държавите ФРГ, Франция, Англия, Австрия и САЩ.
6.2. По наш избор имаме право да осигурим на клиента за нарушаващото (мнимо) запазени или авторски права изделие лиценз или така да го модифицираме, че то вече да не нарушава запазени или авторски права, или да го заменим със сродно изделие, което не нарушава запазени или авторски права. Т. 5.5 важи съответно.
6.3. Настоящата отговорност, която регулира окончателно отговорността за свободата на запазените и авторските права и отпада 5 години след доставката на съответното изделие, не важи в случаите, в които изделията са изработени съобразно спецификация на клиента или (мнимото) нарушаване на запазено или авторското право е следствие на изгодата от съвместна дейност с някой друг, непроизхождащ от нас предмет или изделията са били използвани по начин, който ние не сме могли да предвидим.
7. Отговорност
7.1. Доколкото в тези условия не е предвидено нещо друго, ние носим отговорност за изплащане на обезщетение поради нарушаване на договорни или извъндоговорни задължения само в случаите на умисъл или груба небрежност.
8. Износ
8.1. Доставяните от нас стоки в разглобено състояние могат да се изнасят в други страни само с нашето писмено съгласие както е указано при поръчката. Това не важи за реекспорт на територията на Общия пазар.
8.2. В случай на нарушение ние имаме право освен на обезщетение и на отказване от текущите поръчки.
8.3. Клиентът се задължава при износ на наши изделия да спазва разпорежданията на установения външнотърговски режим, СОСОМ - постановленията както и US EXPORT Administration regulations.
9. Запазване правото на собственост
9.1. Ние си запазваме собствеността върху доставените стоки до пълното изплащане на всички произтичащи от доставката вземания.  Доставената стока не може да бъде залагана или предоставяна като обезпечение без наше съгласие. При посегателство от трети лица върху стоката купувачът обявява, че тя е наша собственост, уведомява ни незабавно и оказва необходимата помощ за запазване на нашите права. При действия от страна на купувача като например забавяне на плащането, ние имаме право да упражним правото си на собственост и да изискаме незабавното предаване на стоката, да пристъпим сами или чрез упълномощени лица към непосредствено въвеждане във владение на стоката или евентуално да изискваме преотстъпването на претенциите за предаване на купувача към трети лица. Прдявяването на правото на собственост не се счита за отказ от изпълнение на подписан договор за доставка на същата стока. 
9.2. Клиентът има право да променя наши изделия или тяхното свързване с други изделия в рамките на неговата съобразена с изискванията предприемаческа дейност. Върху промените или свързани предмети за гарантиране на нашите изброени в т. 9.1 изисквания придобиваме право на собственост, което клиентът ни прехвърля още сега. Клиентът съхранява безплатно предметите, които са наша съсобственост. Размерът на частта от нашата съсобственост се определя от съотношението на стойността на нашето изделие и предметът, получен след промяната или свързването.
9.3. Ние разрешаваме на нашия клиент с право на отмяна препродажбата по установения начин. Това право отпада в случай, че плащанията са преустановени. Клиентът ни преотстъпва още сега всички полагащи му се от продажбата вземания заедно със съпътстващите права. С настоящото ние приемаме това преотстъпване. Преотстъпените вземания служат за гарантиране на всички искове по т. 9.1. Клиентът има право да събира преотстъпените вземания, освен ако ние отменим това правомощие. Наред с това, клиентът е задължен да уведоми незабавно длъжника за преотстъпването по реда на чл. 99, ал. 4 от ЗЗД. Правомощието за събиране отпада и без изрична отмяна, ако клиентът преустанови своите плащания. По наше искане клиентът незабавно ни съобщава в писмена форма на кого е продал стоката официално заверени свидетелства за преотстъпването на вземанията.
9.4.Клиентът няма правото да разполага с предмети, за които сме си запазили правото на собственост или имаме съсобственост, или върху вземания, преотстъпени на нас. Клиентът е задължен да ни съобщава незабавно за налагания на запор или други нарушения на правата върху предмети/вземания, които изцяло или частично ни принадлежат.
9.5.Ние сме в правото си по всяко време да изискваме връщането на стоките, ако клиентът се забави с някое плащане. Ако ние ползваме това право, то - независимо от други задължителни законови разпоредби - договорът се прекратява тогава, когато ние изрично обявим това.
9.6.Ако стойността на осигуровките за нас надхвърля нашите вземания с повече от 20%, то по наше желание и при молба от страна на клиента може да се откажем от осигуровките.
10. Плащания
10.1. Плащанията се извършват при установените от нас условия на плащания, посочени в издадените фактури. Ние имаме право да отнесем плащането към най-старата фактура с настъпил падеж, за задълженията по договора. При забавяне на плащания всички дължими фактури, автоматично стават изискуеми и за тях може да бъде предявен съдебен иск. При неспазването на условията на плащане и при обстоятелства, поставящи под съмнение кредитоспособността на купувача, ние имаме право незабавно да предявим за плащане дължими суми включително и по вече фактури, чийто падеж все още не е настъпил
10.2. При просрочване на срока за плащане, независимо от други права, ще се начисляват лихви за закъснение в размер на 4.5 % на месец върху съответния лихвен процент на БНБ.
10.3. Клиентът има право на погасяване само с неоспорими или законно установени вземания.
10.4. При забавяне на плащането от страна на купувача имаме право да извършваме договорените доставки срещу предварително плащане или банкова гаранция. Ако предварителното плащане или банковата гаранция не бъдат осъществени в съответния срок, имаме право да се откажем от договорените предстоящи доставки, като купувачът губи права на претенции по отношение на предстоящите доставки. Ние имаме право да изравним всички дължими от купувача суми с дължимите от нас към купувача за извършени доставки или други правни основания.
10.5. Фактурирането се извършва по правило в български лева. Стойността в български лева е меродавна и в случаите, когато до нея са посочени суми в чужда валута. Плащането ще се извършва в български лева по курса на БНБ в деня на плащането.
11. Допълнителни условия
11.1. Купувачът се  отказва от правото си  да противопостави  на  “Компанията свои  собствени  общи  условия относно извършената доставка.
11.2. Допуски.
11.2.1. За маркучи и профили, с изключение на артикули от силикон и еластомери, както и артикули от пенести материали, доколкото в договорените DIN-стандарти и други производствени стандарти и по друг начин (напр. техническите условия на доставка) не е дадено друго, за договорени се считат следните допуски: 
- При профили, доколкото може да се измери: Ширина, височина и диаметър DIN 16941-3А, много грубо;
- При изолационни маркучи: Специални размери: по DIN 40621 изолационни маркучи В (без тъкан): Вътр. диаметър:± 5%, Дебелина на стената: ± 10%;
- При други маркучи: с Вътрешен диаметър: до 5 мм + 0, 1/ - 0, 2 мм, над 5 до 8 мм + 0,2/ - 0,3 мм, над 8 мм + 2, 5 % / - 3 %. Дебелина на стената: до 0,7 мм + 0, 1/ - 0, 1 мм, над 0, 7 до 1, 5 мм + 0, 15/ - 0, 15 мм, над 1,5 мм ± 10%, 
- Гофрираните маркучи се мерят в напълно разпънато състояние
- При производствените дължини са валидни допуски, измерени при стайна температура непосредствено след производството, при профили съгл. DIN 16941-3А, при връзки и ролки: ± 2%. 
- За стойностите за твърдост по Шор-А на доставените материали, допуските са ± 3 при термопласти и ± 5 при еластомери. Нормалните отклонения в теглото и цвета не дават право за рекламация на доставката. Скици, размери и тегло в нашите листи, заводски стандарти, оферти и потвърждения на заявки са приблизителни, отклоненията от размера, теглото, бройката и качеството са в рамките на нормалните допуски или допустими съгл. съответните стандарти. Гаранция за спазването им не се дава.
12. Място на компетентен съд; приложимо право
12.1. Мястото на компетентния съд е в Република България според правилата на местната и родовата подсъдност.
12.2. Приложимо е българското гражданско право.
 
Последна редакция: 02/01/2023
Общи условия за доставка